Xuất Ai Cập 12:42

Xuất Ai Cập 12:42 KTHD

Vào đêm ấy, chính Chúa Hằng Hữu đã giải thoát Ít-ra-ên khỏi Ai Cập. Vậy mỗi năm cứ đến đêm này, người Ít-ra-ên tổ chức lễ tri ân Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share