Xuất Ai Cập 12:29

Xuất Ai Cập 12:29 KTHD

Nửa đêm hôm ấy, Chúa Hằng Hữu đánh phạt các con trưởng nam của người Ai Cập, từ thái tử cho đến con trưởng nam của tù nhân trong ngục tối, luôn cả con đầu lòng của thú vật họ nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share