Truyền Đạo 6:1

Truyền Đạo 6:1 KTHD

Tôi lại thấy một điều tai hại trầm trọng khác xảy ra dưới mặt trời, và đó là tai họa lớn cho loài người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 6:1