Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:34

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:34 KTHD

Có bao giờ Đức Chúa Trời dùng phép lạ, hoạn nạn, chiến tranh, các việc khủng khiếp để giải cứu một dân tộc nô lệ đang ở ngay trong nước đô hộ, như trường hợp Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em ra tay trừng trị Ai Cập ngay trước mắt anh em hay không?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share