Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:9

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:9 KTHD

Giô-suê, con của Nun, được đầy Thần khôn ngoan, vì Môi-se có đặt tay trên ông. Dân chúng đều vâng phục ông và làm đúng theo mọi điều Chúa Hằng Hữu truyền dạy Môi-se.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share