Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:8

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:8 KTHD

Toàn dân Ít-ra-ên khóc thương Môi-se tại đó suốt ba mươi ngày.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share