Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:7

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:7 KTHD

Môi-se qua đời lúc ông được 120 tuổi, nhưng mắt ông không làng, sức ông không giảm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share