Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:5

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:5 KTHD

Vậy Môi-se, đầy tớ Chúa, qua đời trong đất Mô-áp, như Chúa Hằng Hữu đã phán.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share