Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:12

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:12 KTHD

Với năng quyền vĩ đại, Môi-se đã bày tỏ những việc lớn lao và đáng sợ cho toàn dân Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share