Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:29

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:29 KTHD

Ít-ra-ên phước hạnh tuyệt vời! Khắp muôn dân ai sánh kịp ngươi, những người được Chúa thương cứu độ? Ngài là thuẫn đỡ đần, che chở, là lưỡi gươm thần tuyệt luân! Kẻ thù khúm núm đầu hàng, nhưng ngươi chà nát tượng thần địch quân.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share