Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:2

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:2 KTHD

“Chúa Hằng Hữu đến với dân mình tại Núi Si-nai và Núi Sê-i-rơ, Ngài chiếu sáng từ Núi Pha-ran. Chúa đến với muôn nghìn vị thánh, lửa bốc cháy từ tay phải Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share