Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:15

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:15 KTHD

cho họ hưởng hoa màu tuyệt hảo, tài vật nghìn năm của núi đồi
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share