Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:43

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:43 KTHD

Người ngoại kiều sống trong nước sẽ được tôn trọng, còn chính anh em sẽ trở nên hèn mọn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:43