Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:42

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:42 KTHD

Châu chấu sẽ cắn phá cây cối, mùa màng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:42