Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:38

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:38 KTHD

Anh em sẽ gieo giống thật nhiều nhưng gặt thật ít, vì châu chấu sẽ ăn hết mùa màng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:38