Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:14

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:14 KTHD

Đừng bao giờ lìa khỏi các giới lệnh này, cũng đừng thờ các thần khác.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share