Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:10

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:10 KTHD

Mọi dân tộc trên hoàn cầu sẽ nhận biết Ít-ra-ên và sẽ kính nể anh em, vì anh em mang Danh Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share