Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:6

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:6 KTHD

Một người Lê-vi, dù đang sống tại bất kỳ một nơi nào trong lãnh thổ Ít-ra-ên, nếu dời đến ở tại thành Chúa Hằng Hữu sẽ chọn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:6