Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:3

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:3 KTHD

Khi người ta đem dâng một con bò hay một con chiên, phần của thầy tế lễ sẽ gồm có vai, hai gò má, và bụng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:3