Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:2

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:2 KTHD

Họ không có tài sản như các anh em mình, nhưng chính Chúa Hằng Hữu là sản nghiệp của họ như Ngài đã hứa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:2