Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19 KTHD

Khi người ấy nhân danh Ta nói điều gì, ai không vâng lời sẽ bị Ta trừng trị.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share