Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18 KTHD

Ta sẽ chọn một người trong Ít-ra-ên, đưa lên làm tiên tri như con. Ta sẽ đặt lời Ta trong miệng người ấy, người ấy sẽ nói cho dân nghe những lời Ta dạy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share