Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:16

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:16 KTHD

Đây chính là điều anh em thỉnh cầu Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em, trong lúc hội họp tại Núi Hô-rếp. Vì sợ chết, nên anh em cầu xin đừng cho nghe tiếng của Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em, đừng cho thấy lửa cháy hừng hực nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share