Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:14

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:14 KTHD

Các dân tộc kia bói toán đủ điều, nhưng Chúa không cho phép anh em làm những điều đó.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:14