Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:11

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:11 KTHD

bỏ bùa mê, đồng cốt, thầy pháp, hay thầy chiêu hồn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:11