Đa-ni-ên 8:9

Đa-ni-ên 8:9 KTHD

Giữa bốn sừng lại mọc lên một chiếc sừng nhỏ, ngày càng lớn mạnh đến mức cực đại, tiến công vào phương nam, phương đông và nước Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 8:9