Đa-ni-ên 8:10

Đa-ni-ên 8:10 KTHD

Nó tranh chiến với dân Chúa và chiến thắng các nhà lãnh đạo dân Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 8:10