Đa-ni-ên 8:1

Đa-ni-ên 8:1 KTHD

Năm thứ ba triều Vua Bên-xát-sa, tôi thấy khải tượng thứ nhì.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share