Đa-ni-ên 7:6

Đa-ni-ên 7:6 KTHD

Con thú thứ ba giống con beo, trên lưng có bốn cánh. Con thú cũng có bốn đầu và được quyền thống trị.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share