Đa-ni-ên 7:16

Đa-ni-ên 7:16 KTHD

Nên tôi đến hỏi một người đứng gần bên ngôi. Người ấy giải thích cho tôi ý nghĩa của khải tượng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share