Đa-ni-ên 7:13

Đa-ni-ên 7:13 KTHD

Trong khải tượng ban đêm, tôi cũng thấy một Đấng xuất hiện, có hình dạng như Con Người, ngự đến giữa các đám mây trên trời. Ngài tiến lên ngôi của Đấng Tạo Hóa, có tiền hô hậu ủng như một vị hoàng đế.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share