A-mốt 1:15

A-mốt 1:15 KTHD

Vua và các hoàng tử của chúng sẽ cùng nhau bị lưu đày,” Chúa Hằng Hữu phán vậy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share