Công Vụ Các Sứ Đồ 3:17

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:17 KTHD

Thưa anh chị em, tôi biết anh chị em cũng như các nhà lãnh đạo đã hành động cách vô ý thức.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share