Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11 KTHD

Thấy anh nắm tay Phi-e-rơ và Giăng, họ vô cùng kinh ngạc, kéo nhau chạy theo đến Hành Lang Sa-lô-môn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share