Công Vụ Các Sứ Đồ 10:33

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:33 KTHD

Tôi lập tức sai người mời ông, nay ông đã vui lòng đến tận đây. Toàn thể chúng tôi đang nhóm họp trước mặt Đức Chúa Trời để nghe tất cả những điều Chúa đã truyền dạy ông.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share