Công Vụ Các Sứ Đồ 1:20

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:20 KTHD

Phi-e-rơ nói tiếp: “Đúng như sách Thi Thiên đã chép: ‘Nhà cửa nó hoang vắng tiêu điều, nơi ở của nó không còn ai lưu trú.’ Cũng có chép ‘Một người khác phải lãnh nhiệm vụ nó.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share