Công Vụ Các Sứ Đồ 1:16

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:16 KTHD

“Thưa các anh em, lời Thánh Kinh phải được ứng nghiệm. Trong một bài thơ của Vua Đa-vít, Chúa Thánh Linh đã báo trước về Giu-đa, người điềm chỉ cho những người bắt Chúa Giê-xu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share