2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 KTHD

Đây là thư của Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê. Kính gửi Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share