2 Sa-mu-ên 12:26

2 Sa-mu-ên 12:26 KTHD

Lúc ấy, Giô-áp đang tấn công thành Ráp-ba, đế đô của người Am-môn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share