2 Các Vua 2:25

2 Các Vua 2:25 KTHD

Ông tiếp tục đi đến Núi Cát-mên, rồi quay lại Sa-ma-ri.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Các Vua 2:25