2 Cô-rinh-tô 7:9

2 Cô-rinh-tô 7:9 KTHD

Hiện nay tôi vui mừng, không phải vì anh chị em buồn rầu, nhưng vì buồn rầu giúp anh chị em hối cải. Đó là đau buồn theo ý Đức Chúa Trời. Như thế, chúng tôi không làm hại gì anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share