2 Cô-rinh-tô 3
KTHD

2 Cô-rinh-tô 3

3
1Chúng tôi lại bắt đầu tự đề cao sao? Hay chúng tôi cần trình thư giới thiệu cho anh chị em, hoặc xin thư gửi gắm của anh chị em như những người khác? Chắc chắn không! 2Vì anh chị em là bức thư sống viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều thấy và đọc. 3Ai cũng nhìn nhận anh chị em là bức thư của Chúa Cứu Thế; Ngài dùng chúng tôi viết ra. Bức thư không viết bằng mực nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Bức thư không viết trên bảng đá, nhưng trên lòng dạ con người.
4Chúng tôi nói thế, vì vững tin nơi Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế. 5Chúng tôi biết mình không có khả năng làm việc gì, khả năng chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. 6Ngài cũng cho chúng tôi khả năng đảm nhiệm công vụ của giao ước mới, không phải giao ước bằng văn tự, nhưng bằng Chúa Thánh Linh. Văn tự làm cho chết, nhưng Chúa Thánh Linh ban sự sống.
Vinh Quang của Giao Ước Mới
7Nếu công vụ tuyên cáo sự chết, bằng văn tự khắc trên bảng đá được thực hiện cách vinh quang, người Ít-ra-ên không dám nhìn Môi-se. Vì mặt ông phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời, dù vinh quang ấy chóng tàn, 8hẳn công vụ của Chúa Thánh Linh truyền sự sống phải vô cùng rực rỡ hơn. 9Nếu công vụ kết án đã vinh quang, công vụ công chính lại càng vinh quang hơn. 10Vinh quang quá rực rỡ này che lấp cả vinh quang trước. 11Nếu cái tạm thời đã vinh quang, cái trường cửu phải vinh quang bội phần hơn!
12Với niềm hy vọng đó, chúng tôi dũng cảm truyền bá Phúc Âm, 13không như Môi-se lấy màn che mặt, để người Ít-ra-ên không nhìn thấy lúc vinh quang phai tàn. 14Tâm trí dân ấy vẫn bị mờ tối, mãi đến ngày nay họ đọc Cựu Ước, tấm màn vẫn còn che phủ cách ngăn. Chỉ trong Chúa Cứu Thế tấm màn ấy mới được dẹp đi. 15Mãi đến ngày nay, khi họ đọc sách Môi-se, tấm màn vẫn che kín lòng họ.
16Chỉ khi nào họ quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được dẹp bỏ. 17Chúa là Thánh Linh, Thánh Linh ở đâu, nơi ấy được tự do thật. 18Tất cả chúng ta đều để mặt trần phản chiếu vinh quang của Chúa như tấm gương thì được biến hóa giống như hình ảnh vinh quang của Ngài do Chúa Thánh Linh.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại