2 Cô-rinh-tô 2:2

2 Cô-rinh-tô 2:2 KTHD

Nếu tôi làm cho anh chị em phiền muộn, ngoài anh chị em, còn ai có thể làm cho tôi vui mừng?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share