2 Cô-rinh-tô 1:18

2 Cô-rinh-tô 1:18 KTHD

Thưa không! Như Đức Chúa Trời thành tín, lời nói chúng tôi chẳng lật lừa, gian dối.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share