2 Cô-rinh-tô 1:12

2 Cô-rinh-tô 1:12 KTHD

Chúng tôi vui mừng vì có thể chân thành xác nhận: Chúng tôi đã đối xử cách trong sạch và ngay thẳng với mọi người, nhất là với anh chị em. Chúng tôi không dùng thuật xử thế khôn khéo của con người, nhưng hoàn toàn nhờ ơn phước Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share