2 Sử Ký 5:1

2 Sử Ký 5:1 KTHD

Sa-lô-môn hoàn tất các chương trình kiến thiết Đền Thờ Chúa Hằng Hữu. Vua đem các bảo vật mà cha vua là Đa-vít đã biệt riêng—gồm bạc, vàng, và các khí dụng cất vào kho tàng Đền Thờ của Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share