2 Sử Ký 4:3

2 Sử Ký 4:3 KTHD

Vòng quanh chân hồ có các hình bò điêu khắc sắp thành hai hàng, cứ mỗi thước có mười con, đúc luôn một lần với hồ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share