2 Sử Ký 4:13

2 Sử Ký 4:13 KTHD

bốn trăm trái lựu gắn vào hai tấm lưới (mỗi tấm có hai hàng trái lựu)
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share