2 Sử Ký 4:10

2 Sử Ký 4:10 KTHD

Vua đặt cái hồ bằng đồng phía góc đông nam của Đền Thờ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share