2 Sử Ký 26:5

2 Sử Ký 26:5 KTHD

Vua tìm cầu Đức Chúa Trời suốt đời Xa-cha-ri, là người dạy vua kính sợ Đức Chúa Trời. Vua tìm cầu Chúa Hằng Hữu bao lâu, Đức Chúa Trời cho vua thành công hưng thịnh bấy lâu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share